Privacy reglement

Budgetcoach West hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement. Het privacyreglement dient de bescherming van de privacy van klanten zeker te stellen.

a) Toepassing

Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die Budgetcoach West verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. Budgetcoach West is ermee bekend dat deze gegevens, persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 1 september 2001 (www.cbpweb.nl).

b) Doel

Budgetcoach West zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie, met geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.

c) Bewaartermijn

Klantgegevens kunnen op schrift en digitaal bewaard worden. De gegevens worden maximaal tot 1 kalenderjaar na afronding van een coach traject of financieel beheer bewaard. Daarna worden deze door Budgetcoach West vernietigd.

d) Verstrekking aan derden

Budgetcoach West behandelt alle informatie van haar individuele cliënten vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet, zonder schriftelijke toestemming middels een machtiging van klanten, aan derden, kredietverstrekkers of onbevoegden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan of indien Budgetcoach West hiertoe wettelijk verplicht is.

e) Toegankelijkheid van klantgegevens

Budgetcoach West bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier, dat kan op schrift als digitaal. Budgetcoach West neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de vennoten van Budgetcoach West. Indien zij onverwachts niet meer in staat zouden zijn om te werken (ongeval / overlijden / ernstige ziekte) dan wordt een andere budgetbeheerder ingeschakeld. Deze zal telefonisch contact met u opnemen om te vragen of u in financieel beheer wilt blijven. Zij zal dan, na uw toestemming, de taken van Budgetcoach West overnemen.

f) Bescherming privacy klant

Budgetcoach West informeert haar alle bij de uitvoering betrokken personen aantoonbaar over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens.

g) Rechten klanten

Budgetcoach West informeert klanten bij aangaan van de overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement. Budgetcoach West maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk. Klanten hebben te allen tijde recht op inzage van het dossier, evenals aan wie eventueel informatie is verstrekt. Budgetcoach West verstrekt deze gegevens op eerste verzoek aan klanten.